بازگشت
Loading

 • همکاران
  داوود دژ پرور درخشان

  واحد مالی

  داوود دژ پرور درخشان

  سمت: مدیر مالی


  • کارشناس ارشد حسابداری: مهناز بیابانی
   مهناز بیابانی

   واحد مربوطه: واحد مالی

   سمت: کارشناس ارشد حسابداری

  • کارشناس حسابداری: حمیرا مفخم
   حمیرا مفخم

   واحد مربوطه: واحد مالی

   سمت: کارشناس حسابداری

  • مدیر مالی: خسرو درزی
   خسرو درزی

   واحد مربوطه: واحد مالی

   سمت: مدیر مالی

  • کارشناس حسابداری: سپیده نصرزاده مطلق
   سپیده نصرزاده مطلق

   واحد مربوطه: واحد مالی

   سمت: کارشناس حسابداری

  • کارشناس حسابداری: ساعده طباطبائی
   ساعده طباطبائی

   واحد مربوطه: واحد مالی

   سمت: کارشناس حسابداری

  • کارشناس حسابداری: رخساره رضایی
   رخساره رضایی

   واحد مربوطه: واحد مالی

   سمت: کارشناس حسابداری

  • کارپرداز بانکی: محمد حسین شاه بنده
   محمد حسین شاه بنده

   واحد مربوطه: واحد مالی

   سمت: کارپرداز بانکی

 • مشاوران
  • مشاور سازه: آقای دکتر میرقادری
  • مشاور طراحی : آقای مهندس دانشمیر
  • مشاور برنامه ریزی استراتژیک : گروه مشاوره هوژان
  • مشاور مالی: آقای جعفری
  • مشاور منابع انسانی: آقای دکتر شهباز مرادی
  • مشاور اقتصادی: آقای دکتر حسین ادیب
  • مشاوران بازاریابی: :
  • .: گروه ibran
  • .: مرکز مطالعات ماد
  • .: گروه ایوان پارسی
  • .: گروه بازاریابی و تبلیغات نور
آبادسازان